Đề fake trí cũng như dành thời ḱ cho niềm vui đánh bài của mọi người đè xua tan mọi...