Biết trong t́nh hoa bưởi yêu như thế nào
Sông sâu là bao bán bưởi diễn nào đo được đâu
Ḷng người ta a mua giống bưởi diễn ở đâu biết...