Thầy mẹ thương gi bưởi người se duyn
Lng cầu mong e giống cy bưởi diễn một bng thuyền
Lứa đi tnh du kỹ thuật trồng bưởi diễn chưa...