Hồn lỡ sa vo đ bưởi diễn vo đi mắt em
Chiều nao xa t gi bưởi diễn c ngồi bn rm
Thầm ước nhưng bn giống bưởi diễn o đu dm...